ردیف نام نام خانوادگی استان شهرستان تاریخ روز مبلغ به تومان
1 محدثه مطهری گلستان کردکوی ۱۳۹۹/۱۲/۸ جمعه ۲۰۰۰۰۰
2 محدثه مطهری گلستان کردکوی ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ جمعه ۱۹۰۰۰۰
3 فرزاد آیت الهی یزد یزد ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ چهارشنبه ۲۳۰۰۰۰
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30